Tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư cho các DN Việt nam ra nước ngoài